Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục tiến hành Họp đại hội đồng cổ đông

Trình tự, thủ tục tiến hành Họp đại hội đồng cổ đông

 

 

Trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành như thế nào? Sau đây, Công ty Luật TNHH Hoàng Sa sẽ cung cấp cho bạn đọc về vấn đề này

 

1. Giai đoạn chuẩn bị và triệu tập họp ĐHĐCĐ

-  ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần, ngoài ra có thể hợp bất thường. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính

-  Danh sách cổ đông có quyền dự hợp  ĐHĐCĐ  đươc lập dựa trên sổ đăng kí cổ đông của công ty

- Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải lập chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua hình thức khác

2. Giai đoạn tiến hành họp

Về điều kiện tiến hành cuộc họp, LDN 2014 quy định cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% thay vì 65% tổng số phiếu biểu quyết như LDN 2005. Ngoài ra, cuộc họp triệu tập lần hai (khi lần thứ nhất không đủ điều kiện) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% thay vì 51% tổng số phiếu biểu quyết theo LDN 2005. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết, khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, các thành viên HĐQT còn lại được bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS sẽ điều khiển ĐHCĐ bầu chủ tọa thay vì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển theo quy định LDN 2005. LDN 2014 quy định theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp, ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu chứ không giới hạn về số lượng như trước đây. Ngoài ra, LDN 2014 bổ sung thêm trường hợp chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ khi các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

3.  Giai đoạn Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết, LDN 2014 có quy định, đối với các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, sẽ được ĐHDĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết. Trong khi đó LDN 2005 quy định việc thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết được áp dụng khi quyết định đầu tư, tài sản bị bán có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác do Điều lệ công ty quy định đối với các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản này). Điều kiện để nghị quyết được thông qua, nghị quyết ở một số nội dung cụ thể tại khoản 1 Điều 144 LDN 2014 cần 65% số phiếu tán thành (thay vì 75% theo LDN 2005) còn các nghị quyết còn lại chỉ cần 51% để được thông qua số phiếu tán thành (thay vì 65%). Ngoài ra, LDN 2014 còn bổ sung quy định về cách thức xác định người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên sau khi có kết quả theo phương thức bầu dồn phiếu. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết và các tài liệu giải trình chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. LDN 2014 bổ sung thêm hình thức gửi fax hoặc thư điện tử để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty. Biên bản kiểm phiếu, nội dung biên bản theo quy định mới của LDN 2014 phải bao gồm thêm phương thức gửi biểu quyết. Đồng thời, người kiểm phiếu cùng các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. LDN 2014 cho phép đăng tải biên bản kiểm phiếu lên trang thông tin điện tử của công ty thay cho việc gửi đến các cổ đông. Biên bản kiểm phiếu có thể lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, có hiệu lực pháp lý như nhau. Nếu có sự khác nhau về nội dung thì bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155