Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN  ………………

----------------------

Số:         /TB-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

 

 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số ……….ngày ………..tháng …….. năm ………….và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ công ty ……………..

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN  ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

2. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )

Tổng số cổ phần: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần chào bán: …………. cổ phần

Loại cổ phần:

- Cổ phần phổ thông: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần ưu đãi: ……………….cổ phần

3. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:

STT

Họ và tên

Số CMND

Quốc tịch

Hộ khẩu thường trú

Số cổ phần

Loại cổ phần

Ngày mua cổ phần

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN……………

 

                                                      


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155