Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu giấy ký quỹ kinh doanh lữ hành 2018

TÊN NGÂN HÀNG
(CHI NHÁNH NGÂN HÀNG)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày…. tháng…. năm………

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH …..(1)….

Căn cứ Nghị định số    /   /NĐ-CP ngày    tháng    năm      của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): .........................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: .....................................................................................................

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................

Tên giao dịch: .............................................................................................................

Tên viết tắt: .................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ...............................................................

Ngày cấp: …………………………………………. Nơi cấp: ..............................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Website: ............................

Chủ tài khoản: …………………………………………. Chức danh: .................

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành …………………(1)................ :

Số tiền bằng số:

(Bằng chữ: ................................................................................................................... )

Số tài khoản ký quỹ: ..................................................................................................

Tại Ngân hàng: ...........................................................................................................

Vào ngày…….. tháng……. năm ………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1): Phạm vi kinh doanh tương ứng với mức ký quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155